ГЕ32 Ген фактора некроза опухоли бета TNFB (A249G)