ГЕ19 Ген ангиотензинпревращающего ф-та АСЕ (Ins/Del)