ГЕ41 Ген фермента цитохрома P450 (CYP2C9 (*1, *2, *3)