ГЕ43 Ген фермента цитохрома P450 (CYP1A2 (*1A, *1С, *1F)